Privacy notice

DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH is pleased about your interest in our company and products. The protection of your personal data is important to us, and we want you to feel secure when visiting our website.

ประกาศ
เรื่อง การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

บริษัท ไฮเดนฮาน (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้มอบให้แก่บริษัทฯ บริษัทฯ จึงจัดให้มีประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้นเพื่อให้ท่านได้รับทราบถึง นโยบาย วิธีการ และวัตถุประสงค์ของบริษัทฯเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนโยบาย และระเบียบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อคุ้มครองสิทธิของท่านเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และเพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ ได้รับจะถูกนำไปใช้ตามความต้องการของท่านและตามที่กฎหมายกำหนด

โดยหนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หรือ ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ใช้สำหรับบุคคลธรรมดาดังต่อไปนี้

(1)  พนักงาน ลูกจ้างหรือบุคลากรของบริษัทฯ

(2)  ผู้สมัครงานกับบริษัทฯ

(3)  ผู้ค้ำประกันพนักงาน ลูกจ้างหรือบุคลากรของบริษัทฯ

(4)  ลูกค้าหรือผู้รับบริการจากบริษัทฯ

(5)  ผู้จำหน่ายสินค้า ผู้รับจ้าง ผู้ให้บริการ ผู้มาติดต่อกับบริษัทฯ

บริษัทฯ จึงขอแจ้งให้ท่านโปรดอ่านเอกสารฉบับนี้เพื่อรับทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้.-

       

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีแหล่งที่มาในการเก็บรวบรวม ข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับบริษัทฯ โดยตรง ท่านอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทฯ โดยตรง กรณีนี้เกิดขึ้นเมื่อท่านติดต่อกับบริษัทฯ โดยการติดต่อสอบถาม กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มต่าง ๆ หรือส่งเอกสารของท่านมายังบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา

1.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมจากแหล่งอื่น บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านทางช่องทางการสื่อสารโซเชียลมีเดีย เว็บไซต์ต่าง ๆ และอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน

1.3 ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ได้รับมาจากบุคคลภายนอก บริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากบุคคลภายนอกเป็นครั้งคราว อาทิ หน่วยงานของรัฐ คู่สัญญา และบุคคลอื่น ๆ เป็นต้น

 

2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยจำแนกตามประเภทของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้.-

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลหมายเหตุ
พนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคลากรของบริษัทฯ
 1. เพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของพนักงานก่อนเข้าทำสัญญา หรือเพื่อปฏิบัติตามสัญญาซึ่งพนักงานหรือลูกจ้างเป็นคู่สัญญากับบริษัทฯ เช่น จัดทำสัญญาจ้างงาน การปฏิบัติตามสัญญาจ้างงาน การปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบของบริษัท การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน การจ่ายค่าตอบแทน การมอบหมายให้ปฏิบัติงาน การโยกย้ายพนักงาน การฝึกอบรมและพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน การพิจารณาตำแหน่งงานและค่าตอบแทน การดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน และการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ แก่พนักงาน
 2. เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย กฎระเบียบและคำสั่งของผู้ที่มีอำนาจตามกฎหมาย เช่น กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายประกันสังคม กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน กฎหมายควบคุมการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม กฎหมายควบคุมโรคติดต่อ เป็นต้น
 3. เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เช่น การติดต่อภายใน การติดต่อกับบุคคลภายนอก การมอบอำนาจ การจัดทำหนังสือรับรอง การจัดทำเอกสารเผยแพร่แก่สาธารณะ การจัดทำรายงาน การส่งข้อมูลให้หน่วยงานราชการ/หน่วยงานกำกับดูแล การยืนยันตัวตนและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับจากพนักงาน การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศ การสร้างบัญชีผู้ใช้งาน การระบุตัวตนเพื่อเข้าใช้ระบบงาน และการเข้าถึงระบบสารสนเทศ การรักษาความปลอดภัย การป้องกันอุบัติเหตุและอาชญากรรม การตรวจสอบและจัดการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนและการทุจริต คดีหรือข้อพิพาทต่าง ๆ การดูแลพนักงานหลังพ้นสภาพการเป็นพนักงาน
 4. เพื่อป้องกันและระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของพนักงานหรือบุคคลอื่น เช่น การติดต่อในกรณีฉุกเฉิน การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ
 5. เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัทฯ หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้
 6. เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้ในแต่ละคราว
 
ผู้สมัครงาน
 1. เพื่อใช้ในการสัมภาษณ์งานและพิจารณาคุณสมบัติสำหรับตำแหน่งงานว่างของบริษัทฯ
 
ผู้ค้ำประกัน
 1. เพื่อใช้ในการทำสัญญาค้ำประกันการทำงานของพนักงานตามระเบียบของบริษัทฯ
 2. เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัทฯ หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้
สำหรับพนักงาน บางตำแหน่งงาน
ลูกค้าหรือผู้รับบริการ
 1. เพื่อใช้ในการดำเนินการตามสัญญา หรือเพื่อดำเนินการตามคำขอเพื่อทำสัญญาในการซื้อสินค้าหรือรับบริการจากบริษัทฯ รวมถึง การปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
 2. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการอำนวยความสะดวกในการแจ้งหรือการติดตาม ทวงถาม การชำระค่าสินค้าหรือบริการเช่น การส่งใบสั่งซื้อสินค้าและบริการ การแจ้งเตือนให้ชำระค่าสินค้าและบริการ จัดทำใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี
 3. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดต่อต่อสื่อสาร แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมส่งเสริมการขาย ข้อเสนอทางการตลาด สิทธิประโยชน์ในการซื้อสินค้าหรือรับบริการของท่าน
 4. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาสินค้าหรือบริการของบริษัทฯ
 5. เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย กฎระเบียบ และคำสั่งของผู้ที่มีอำนาจตามกฎหมาย
 6. เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
 7. เพื่อป้องกันและระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือบุคคลอื่น เช่น การติดต่อในกรณีฉุกเฉิน การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ
 8. เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้
 9. เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้ในแต่ละคราว
 
ผู้จำหน่ายสินค้า ผู้รับจ้าง ผู้ให้บริการ ผู้มาติดต่อกับบริษัทฯ
 1. เพื่อใช้ในการดำเนินการตามสัญญา หรือเพื่อดำเนินการตามคำขอเพื่อทำสัญญาของท่านในการจำหน่ายสินค้ารับจ้างทำของ รับจ้างให้บริการ หรือรับจ้างให้คำปรึกษา หรืออื่น ๆ ในลักษณะคล้ายคลึงกันของท่านแก่บริษัทฯ
 2. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการอำนวยความสะดวกในการแจ้งหรือการติดตาม ทวงถาม การชำระค่าสินค้าหรือบริการเช่น การส่งใบสั่งซื้อสินค้าและบริการ การชำระค่าสินค้าและบริการ จัดทำใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี
 3. เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย กฎระเบียบ และคำสั่งของผู้ที่มีอำนาจตามกฎหมาย
 4. เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
 5. เพื่อป้องกันและระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือบุคคลอื่น เช่น การติดต่อในกรณีฉุกเฉิน การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ
 6. เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้
 7. เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้ในแต่ละคราว
 

อนึ่ง ในกรณีที่ท่านไม่ยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัทฯ ทั้งหมดหรือ
บางส่วนเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวแล้วข้างต้น อาจทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการรับสมัครงาน การจ้างงานการค้ำประกัน การซื้อขายสินค้าและบริการ การจำหน่ายสินค้า การรับจ้างทำของ รับจ้างบริการหรืออื่น ๆ ของท่านกับบริษัทฯได้

 

3. ข้อมูลที่เก็บรวบรวม

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านเท่าที่จำเป็น โดยจะพิจารณาจากประเภทของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้.-

3.1 ข้อมูลส่วนตัว อาทิ ชื่อนามสกุล วัน/เดือน/ปีเกิด อายุ เพศ สัญชาติ สถานภาพสมรส รูปถ่าย หมายเลขและสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง สำเนาทะเบียนบ้าน ใบอนุญาตขับขี่ยานพาหนะ ลายมือชื่อ ข้อมูลบุคคลในครอบครัว บุคคลอ้างอิงและข้อมูลผู้ค้ำประกัน

3.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว อาทิ ศาสนา ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ผลการตรวจสุขภาพ ใบรับรองแพทย์ ข้อมูลความพิการ และ ข้อมูลชีวภาพ

3.3 ข้อมูลการติดต่อ อาทิ ที่อยู่อาศัย หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ไลน์ ข้อมูล การติดต่อทางโซเชียลมีเดีย และรายละเอียดบุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน

3.4 ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน อาทิ หมายเลขบัญชีธนาคาร และข้อมูลเกี่ยวกับ ภาษีอากรต่าง ๆ

3.5 ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา การฝึกอบรม และการทำงาน อาทิ ประวัติการศึกษาและการฝึกอบรม หนังสือรับรองคุณวุฒิหรือใบแสดงผลการศึกษา ผลคะแนนหรือระดับคะแนน ระดับการศึกษา ความสามารถทางภาษา ข้อมูลใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพ เลขที่ทะเบียน วันที่เริ่มอายุทะเบียน วันที่หมดอายุทะเบียน การต่ออายุทะเบียน ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ วันที่เริ่มงาน ข้อมูลการอบรมและข้อมูลการทดสอบซึ่งจัดหน่วยงานหรือสถาบันที่เกี่ยวข้อง วุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตร ประวัติการทำงาน เงินเดือนหรือค่าจ้าง รวมถึง สำเนาเอกสารดังกล่าวเท่าที่จำเป็น

3.6 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมในการซื้อสินค้าหรือบริการ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ตลอดรวมถึง ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของบริษัทฯ เพื่อการวิจัยทางการตลาด

3.7 ข้อมูลอื่น ๆ อาทิ บันทึกภาพและ/หรือเสียงผ่านกล้องวงจรปิด (CCTV) บุคคลผู้ที่เข้ามาในสถานที่ของบริษัทฯ เพื่อความปลอดภัย , การบันทึกภาพถ่ายและ/หรือภาพเคลื่อนไหวในกิจกรรมต่าง ๆ และการบันทึกภาพและเสียงบันทึกเสียงการสนทนาอื่น ๆ ในกรณีที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ก่อนวันที่ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับ บริษัทฯจะดำเนินการกับข้อมูลดังกล่าวให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดไว้ และจะเก็บรวบรวม และใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อไปตามวัตถุประสงค์เดิมที่ท่านเคยได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ หากท่านไม่ประสงค์ที่จะให้บริษัทฯ เก็บรวมรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อไป ท่านสามารถแจ้งบริษัทฯ เพื่อขอเพิกถอนความยินยอมของท่านเมื่อใดก็ได้

 

4. การให้ความยินยอม

บริษัทฯ อาจขอความยินยอมจากท่าน ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

4.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data) เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อการใช้ในการดำเนินการบางประเภทที่จำเป็นเท่านั้น อาทิ ข้อมูลลายนิ้วมือ ประวัติอาชญากรรม ซึ่งหากบริษัทไม่สามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นได้ บริษัทจะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

4.2 ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ซึ่งหากบริษัทไม่สามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นได้ บริษัทจะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

 

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนดและตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ให้แก่หน่วยงานและบุคคลดังต่อไปนี้

5.1 พนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคลากรของบริษัทฯ เท่าที่เกี่ยวข้องและตามความ จำเป็นเพื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

5.2 พันธมิตร คู่ค้าทางธุรกิจ ตัวแทน ที่ปรึกษา ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ และ ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯมอบหมายให้ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบให้บริการ หรือบริหารจัดการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล อาทิ ด้านการพัฒนาปรับปรุง หรือดูแลรักษามาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยของระบบงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านระบบการชำระเงิน การตรวจสอบทางบัญชี การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล การสัมมนา การฝึกอบรม การวิจัยทางการตลาด หรือการให้บริการอื่นใดอันอาจเป็นประโยชน์ต่อท่าน

5.3 หน่วยงานที่บริษัทฯมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย หรือได้รับ
การร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย เช่น สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด กรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และศาล เป็นต้น หากท่านประสงค์ที่จะทราบรายละเอียดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลดังกล่าว สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากคำประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลนั้น ๆ

 

6. ระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

6.1 บริษัทฯจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ๆ โดยระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลจะเปลี่ยนแปลงไปโดยขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่กำหนดในการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ๆ

6.2 บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเป็นระยะเวลาตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดและโดยคำนึงถึงแนวปฏิบัติทางธุรกิจสำหรับแต่ละประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล หลังจากระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ อาจทำลายข้อมูลส่วนบุคคลเช่นว่านั้นจากการจัดเก็บหรือระบบของบริษัทฯ โดยไม่มีการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

 

7. มาตรการความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

7.1 ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นสิ่งสำคัญสำหรับบริษัทฯ และบริษัทฯได้นำมาตรฐานความปลอดภัยทางเทคนิคและการบริหารที่เหมาะสมมาใช้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจากการสูญหาย การเข้าถึงการใช้หรือการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต การใช้งานในทางที่ผิด การดัดแปลงเปลี่ยนแปลง และการทำลายโดยใช้เทคโนโลยีและขั้นตอนการรักษาความปลอดภัย เช่น การเข้ารหัสและการจำกัดการเข้าถึง เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานและบุคคลเหล่านี้ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับความสำคัญของการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

7.2 บริษัทฯ จัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ที่ไม่มีสิทธิหรือหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น และจะจัดให้มีการทบทวนมาตรการดังกล่าวเมื่อมีความจำเป็นหรือเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม

 

8. สิทธิของเจ้าของข้อมูลข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สรุปดังนี้

8.1 สิทธิในการขอดูและคัดลอกข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอให้เปิดเผยที่มาของ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

8.2 สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

8.3 สิทธิในการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น

8.4 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้กับบริษัทฯเพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

8.5 สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่าน 8.6 สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

8.7 สิทธิในการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้

8.8 สิทธิในการร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่บริษัทฯหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของบริษัทฯหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

9. รายละเอียดในการติดต่อกับบริษัท

หากท่านมีความประสงค์จะติดต่อบริษัทฯ เพื่อใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล หรือหากมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ได้ที่

บริษัท ไฮเดนฮาน (ไทยแลนด์) จำกัด
เลขที่ 88, 90 อาคารเอนก-วรรณี ชั้น 4
ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

Email: info@heidenhain.co.th
Tel: 0-2747 2146-7, 0-2396 1840